Waar staan wij voor

De plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is een ‘Agrarische Natuurvereniging’ die in de zomer van 2003 is opgericht.
Zij is actief in de gemeente Heeze-Leende in Noord-Brabant (Nederland) en genoemd naar drie streeknamen in dit gebied: de Hei, de Strijperheg en de Hoogeind akkers. Het betreft een uniek gebied van circa 1400 ha met een grote diversiteit aan natuur, bedrijven, bestemmingen en functies.

Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind streeft naar een mooi buitengebied waar natuur, landschap en gezonde  boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan.
Onze Plattelandsvereniging bestaat in 2013 tien jaar en heeft ca. 150 leden waarvan ca. 50 agrariërs.
Het kerngebied bevat de gemeente Heeze-Leende.

Contact

Secretaris & penningmeester Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind
Krijn van den Hoven
Beukenlaan 10 5595 AJ Leende
040-2065110 mobiel 06-38891007
E-mail: :  contact@heiheghoogeind.nl    of via een formulier

Doel van de vereniging

Naast wonen en werken wordt er in dit gebied steeds meer ruimte in beslag genomen door recreatie, ontwikkeling van natuurplannen,  beheer van flora en fauna en dergelijke. Dit leidt soms tot tegengestelde belangen: vernatting rond natuurgebieden is daar een voorbeeld van.
Maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden: betaald agrarisch natuurbeheer, beweiding van natuurgebieden,  authentieke erf verfraaiing, bermbeheer door agrariërs enz.

Om deze zaken gestructureerd aan te pakken is de plattelandsvereniging HHH in het leven geroepen.
Zij werkt daarbij samen met andere belanghebbenden in het gebied zoals IVN, weidevogelbeschermers, gemeente, provincie, waterschap, staatsbosbeheer, ZLTO, Brabants landschap en de wildbeheereenheid.
Waar in het verleden de plannen vaak kant en klaar werden voorgelegd wil HHH in een vroeg stadium meedenken  en meewerken aan de toekomst van het buitengebied.

Werkgroepen

Zes zeer actieve werkgroepen vormen de ‘harde kern’ van de vereniging. Samenwerken is een van hun kernkwaliteiten. In de werkgroepen zijn alleen vrijwilligers actief.

De zes werkgroepen zijn:

De werkgroepcoördinator verzorgt de onderlinge afstemming tussen de werkgroepleden, het bestuur en andere partijen. Jaarlijks is er een gezellige bijeenkomst waarbij alle werkgroep- en bestuursleden uitgenodigd worden. Tijdens de bijeenkomst worden de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd. Nieuwe ideeën worden besproken en in plannen omgezet. De laatste jaren bieden we ook de maatschappelijke stage aan. Zes scholieren hebben daarvan tot heden gebruik gemaakt.

Samenwerking

Onze vereniging heeft een zeer goede relatie met o.a. Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, gemeente Heeze-Leende, Waterschap Boven-Dommel, IVN Heeze-Leende, ZLTO en de provincie Noord-Brabant. Veel van onze projecten/activiteiten doen we op de een of andere manier samen met bovengenoemde partijen. De werkgroepcoördinator heeft daarin een belangrijke taak. Indien gewenst kunnen we terugvallen op specialistische partijen waaronder SOVON, RAVON en EIS.

Cursussen, lezingen en workshops

Onze leden, en andere geïnteresseerden, kunnen deelnemen aan cursussen, lezingen en workshops. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Inventariseercursus (2010, SBB),
 • Cursus Vlechtheggen (2011),
 • Cursus herkennen van zoetwatervissen (2013, WdD),
 • Basistraining Motorzaag (2012/2013)
 • samen met ANV Land van Cranendonck.
 • redden we de weidevogels (2012, BL),
 • Natuurlijk melken (2012).

Reguliere activiteiten

Activiteiten van onze werkgroepen op reguliere basis (tussen haakjes de partijen waarmee we dan vaak samenwerken) zijn:

 •  Onderhoud aan vele landschapselementen zoals knotbomen, elzensingels, houtkanten, slootranden etc. (SBB, GHL, WdD)
 •  Organisatie Jaarlijkse Natuurwerkdag waarbij we een van de grootste deelnemers in Nederland zijn. In 2012 ca. 160 deelnemers. (SBB)
 •  Inventarisatie van poelen (SBB), ecologische verbindingszone (SBB) en vismigratie (WdD)
 •  Inventarisatie en nestbescherming van weidevogels (PNB, BL)
 •  Ophangen, inspecteren en inventarisatie van steen- en kerkuilkasten   (PNB, BL, IVN)
 •  Bijdrage aan STIKA initiatief (ZLTO, IVN, BL, PNB)
 •  Informatieverstrekking op jaarmarkten (Strabrechtseheidedag, Halfvasten markt Leende, Dag van het Landschap).
  Verder geven we op verzoek publiekswandelingen met onze eigen gidsen, waarbij de nadruk ligt op landschap, natuur- en cultuurhistorie.
 •  Met onze grote gebiedskennis kunnen we ook vaak de terreineigenaren van dienst zijn. Zo zijn we nauw betrokken geweest bij het ‘Leenderbos & Groote Heide Inrichtingsplan’ van Staatsbosbeheer. Ook zijn we actief in de klankbordgroep Agrarische Natuur Verenigingen.

Projectmatige activiteiten

Activiteiten met een meer eenmalig karakter voeren we graag projectmatig uit.
Voorbeelden uit de laatste jaren zijn:

 •  Ontwikkelen van een ‘Natuurpad’ met bankjes en opknappen van landschapselementen.     (2011, Kern met Pit)
 •  Veldbijeenkomst landschapselementen (2011)
 •  FAB (Functionele Agro Biodiversiteit)
 •  Randen project 2012
 •  Ontwerp beplantingsplan van het nieuw schutterijgebouw St. Jan Baptista (2012)
 •  Het project ‘Vrienden van de Patrijs’ (afgerond op 31 december 2012)
 •  Hermeandering Strijper Aa, (afgerond 2012, WdD)
 •  Eswalproject (gestart 2011, afronding eind 2013, SBB, GHL)
 •  Huttenbouwbos (start 2013, afronding 2014, GHL)

De kennis en kunde van onze burgerleden stelt ons in staat het verschil te maken. Zij zijn vaak specialisten in hun eigen vakgebied welke zij ter beschikking van de vereniging stellen. Financiering van de activiteiten is over het algemeen geen probleem: we scharrelen het bij elkaar of maken het zelf!

Communicatie

Communicatie van activiteiten en resultaten vindt plaats via onze (werkgroep) bijeenkomsten, onze website, de nieuwsbrief, de open dagen en tijdens jaarmarkten. De nieuwsbrief wordt ook gebruikt voor verdieping van kennis van en over ons gebied. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal. Hij wordt aan alle leden gestuurd maar ook aan alle “relaties” van onze vereniging, de landschapsactoren en ANV’s binnen de ZLTO koepel. De nieuwsbrief is ook het medium om nieuwe ideeën aan de man brengen. Twee jaar hebben we de rubriek Plattelandsontwikkeling voor… gehad. Velen hebben er een platform gevonden voor hun zienswijze.

Stichtingen

Er zijn ook twee flankerende stichtingen actief naast de Plattelandsvereniging: de Stichting Grondbeheer en de Stichting Groenbeheer. Zij ondernemen activiteiten welke een meer commercieel karakter dragen (met bijbehorende aansprakelijkheid en risico). Grondbeheer verpacht gronden in eigendom van o.a. Staatsbosbeheer aan agrarische leden van Hei, Heg en Hoogeind. Groenbeheer verricht werkzaamheden tegen betaling aan landschapselementen etc.

Vrienden van de Patrijs

patrijs_hhh_ton_v_dijk_klein_logo

Een van de grote projecten van de afgelopen jaren was ‘Vrienden van de Patrijs’· In het driejarig project werd samengewerkt tussen   9 partijen: IVN Heeze-Leende, Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Brabants Landschap, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel, Waterschap de Dommel, Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck” en ZLTO Kempen Zuid-Oost.
In het project zijn gerealiseerd:

 • per jaar ca. 3,5 ha akkerranden; DVD ‘Land van de Patrijs’;
 • lespakket voor de basisschool inclusief kleurwedstrijd;
 • tentoonstelling in het gemeentehuis;
 • fietsroute biodiversiteit;
 • informatiebordjes bij de akkerranden;
 • vele biodiversiteitwandelingen en persberichten.

De meeste akkerranden zijn over gegaan in de STIKA.  Dit project was in 2012 aanleiding voor de nominatie voor de juichwilg van de Provincie Noord-Brabant. Het blad erfvogels besteedt in 2013 aandacht aan dit project.

 

Lidmaatschap:

Iedereen die het buitengebied van Heeze-Leende en omgeving een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging.
Naast boeren en andere grondeigenaren zijn daarom ook burgers met interesse in natuur en landschap van harte welkom.
Hoe u lid kunt worden, kunt u lezen onder de rubriek Contact/Lidmaatschap

Contactgegevens, bestuurssamenstelling, adviseurs:

Onder de rubriek   Contact/Bestuurssamenstelling vindt u nadere informatie over de samenstelling van het bestuur en adviseurs van de Agrarische Natuurvereniging Hei Heg en Hoogeind.
Bedankt voor uw bezoek aan onze Website.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
De maker van deze pagina’s wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor fouten in welke vorm dan ook.
De website van Hei-Heg & Hoogeind wordt gerealiseerd door een vrijwilliger. Staan er foto’s en teksten op de site waarvan u de rechten denkt te hebben, en u bent er niet mee eens dat ze op de site staan, meld het dan even.
Alle foto’s zijn: Copyright © Erik van Asten.
Maak je gebruik van een foto of tekst van deze website, vermeld dan wel de bron:   ©   Erik van Asten Leende  www.heiheghoogeind.nl.
En neem aub even contact op.
Voor vragen en / of suggesties over de website kunt u altijd terecht bij de webbeheerder: E-mail