Inboedel boerderij uit 1892 Een akte uit 1892 met inboel omschrijvingen

Dun weduwnaar Godefriedus van Asten

Hieronder fragmenten uit een notariële akte, uit februari 1892, waarin precies de inboedel werd vastgelegd van de boerderij,
wegens het overlijden van de ‘vrouw van den boer’, die achterbleef met 2 kleine kinderen.
Het was dus een boerderij die nog volop in bedrijf was en waarschijnlijk nog in de opbouwfase.

U krijgt hier een schitterende indruk wat er op een boerderij aanwezig was anno 1892 met de waarde van de diverse goederen, het vee, kleding , sieraden enz.! De boerderij stond op Strabrecht in Heeze.

Let wel op: de genoemde bedragen staan uiteraard in guldens!

fragmenten van de originele akte uit 1892


In het jaar 1892 den 19 februarie

Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Godefriedus van asten landbouwer en gemeenteontvanger, weduwnaar van Jacoba van der Heijden, wondende te Heeze,
ten deze handelende uit eigen hoofde en in hoedanigheid van vader der wettigen voogd over de uit zijn gemeld huwelijk gesproten nog minderjarige kinderen genaamd: Adriaan en Mechtildus van Asten, beiden zonder beroepen van rechtswege mede te Heeze wonende. In tegenwoordigheid van Petrus van der Heijden landbouwer wondende te Heeze handelende als toeziende voogd over gemelde minderjarigen.

(Hierna volgt nog een heel verhaal van en over de notaris, waarin oa staat:)

Overgaan tot het beschrijven van der goederen en schulden uitmakende de algeheele huwelijks gemeenschap, welke bestaan heeft tusschen den verzoeker en wijlen zijnde echtgenoote genoemde Jacoba van der Heijden overleden te Heeze 18 april 1887. enz.

Dat de waardering der goederen daaraan onderhevig geschiedt door Johannes Smulders landbouwer wonende te Heeze, deskundige door den toezienden voogd daartoe beneoemd, en die beloofde de schatting volgens zijne beste kennis en wetenschap te zullen doen en desgevorderd wordende met eede te zullen bevestigen.

Vervolgens overgaande tot de beschrijving, welke geschiedde te Heeze ter plaatse Strabrecht, ten woonhuize van den verzoeker, alwaar aanwezig:


In den stal

Eene koe geschat op 115 gulden
Eene koe 90
Een koe 90
Een kalf 40
Een varken 20
Een paard 40
Acht kippen 4.80


In den schuur en op den zolder

Ongedorschte evie 45 gulden
Ongedorschte haver 45
Evie 7
Hooi 60
Stroo 3
Gerst 7.5
Boekweit 7.5
Raapkweken 7
Spurrizaad 4.5
Rogge 4.5
Appels 9
Klaverzaad 2.25
Boonen 0.50
Kaf 1.60
Kleinigheden 4


In de schop

Ene hooge kar 70 gulden
Lage kar 25
Takkenbossen 2
Turf 8
Ladders 1
Ploegen en eggen 10
Kruiwagen 2.50
Pootaardappels 18.50
Aardappels 18
Koolrapen 1.50


In den stal en schuur

Meststoffen 25 gulden
Zeven 3
Baktrog 2
Haverkist 2
Snijbank en mes 1
Paardentuig 7
Twee koeketels 6
Drie voerderbakken 1.50
Drie voerdertonnen 1.50
Draagton 1.25
Twee koperen ketels en emmer 5


In de keuken en kelder

Boterkarn 4 gulden
Vier tinnenschotels 2
Trekpot en lepels 2
Vuurspan 0.75
Keukengerief 5
Keldergerief 10


In het voorhuis en kamer

Spek en vet 64.40 gulden
Drie kasten en lessenaar 55
Staande klok en wekker 10
Twaalf platen achter glas in lijsten 11
Twee spiegels 4
Drie tafels 5
Twaalf stoelen 15
Zes koffiepotten 6
Drie lampen 3
Glas en aardewerk 2
Drie veerenbedden met toebehooren 50
Ledikant 2.5
Twaalf bedlakens 9
Zes kussenovertrekken 1.50
Drie tafellakens 1
Wollendeken 4.5
Beddentiek 0.75
Wollengaren 1.25
Mans onder en boven kleederen 30
Vrouwen onder en boven kleederen 10
Schrijfbehoeften 2
Geweren kruid en lood 11
Raamhordjes en gordijnen 1
Kleerborstel 0.25
Boeken 5
Twee dekentjes en paardendeken 1.50
Haardgereedschap 0.75
Kleinigheden 3

Gouden en zilveren Nederlandse keur als:
Gouden borstsieraad wegende zestien en een halve gram 13 gulden
Gouden oorbellen wegende vijf en een halve gram 3
Gouden slot wegende zes en een halve gram 4
Vijf gouden vingerringen, wegende zeven en ene half gram 5
Zilveren slot, wegende zes gram 0.35
Zilveren horlogie onzuiver gewicht 5


Te velde (het is dan februari, de webbeheerder)

Rogge 90 gulden
Oliezaad 3.25


Nog in den stal

Landbouwgereedschappen 14 gulden
Haartuig 1
Timmermansgereedschap 1.5
Op de percelen liggend gekapt hout 10

Samen bedragende 1301.15 gulden

Vervolgens is door den verzoeker verklaard: dat de in den boedel aanwezige kontanten bedragen 279.50. dat tot den boedel behooren de volgende onroerende goederen gelegen onder de gemeente Heeze als:  Een huis met schuur, stal, erf, tuin, bouw en weiland, hakhout en heide, kadastraal bekend in sectie A nummers 1061 …..enz…  samen groot zeven hectare en acht en dertig aren twee en zestig centiaren.

Dat de boedel te vorderen heeft van de gemeente Heeze:

Wegens uitgezette gelden, tegen drie en een half ten honderd ’s jaars, eene som van zeshonderd gulden,waarvan verschuldigd de intrest zijnde een en twintig gulden en wegens een jaar en een en een halve maand veranderlijk inkomen van de verzoeker, als gemeente ontvanger, bedragende plus-minus vijftig gulden.

(Hierna volgt nog een heel verhaal van de notaris, over schulden enz.. Aardig om te vermelden: )

Dat de begrafeniskosten der erflaatster hebbende bedragen 150, welke bij het overlijden uit den boedel zijn voldaan.

(Hierna volgt nog een afsluitend verhaal van de notaris, over schulden enz..   Was getekend door oa. Notaris Schrijvers )

Geef een reactie