Nieuwsbrief 2008 zomer

Nieuwsbrief augustus 2008  Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind    

[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website]

Van de voorzitter

De zomer is al weer over zijn hoogtepunt. Aan mijn opmerking in de laatste nieuwsbrief over ‘af en toe een bui regen’ werd in ieder geval tegemoet gekomen. De afgelopen weken hebben we dus groeizaam weer gehad. Laten we als vereniging daar een voorbeeld aan nemen.

Als u naar de agenda kijkt ziet u wat ik daarmee bedoel: veel activiteiten en voor iedereen wel wat. Mocht u nog wat ideeën hebben: de werkgroep Jaarprogramma wil het graag van u vernemen. Contactpersoon: Adrie Staals.

Er is wat consternatie ontstaan over de brief van DLV waarin aan u gevraagd wordt of er interesse bestaat in verbreding. Laat het duidelijk zijn dat het bestuur alle leden in de gelegenheid wil stellen om deel te nemen aan zo’n initiatief. Vaak weten wij ook niet precies wat iemand voor plannen heeft. Erger zou zijn als we later zouden horen dat we iemand over het hoofd gezien hebben. Uitgangspunt van het bestuur is dat alle leden van informatie voorzien worden.

In de komende maanden zijn er weer volop activiteiten. In deze nieuwsbrief worden ze onder uw aandacht gebracht. Ook kijken we even terug op wat er de laatste maanden heeft plaatsgevonden. Zo doet Martine uitgebreid verslag van de toestand van het koepelplan. Een aantal zaken wordt ook door de betrokken nog apart toegelicht. Soms dus wat extra informatie.

Uw voorzitter

Janus van Hooff

Stand van zaken koepelproject Hei, Heg en Hoogeind (Martine Dellevoet)

Waarschijnlijk heeft u eerder al eens gelezen of gehoord over het koepelproject dat de vereniging inmiddels in uitvoering heeft. De kans is nog veel groter dat u één of meer van de deelprojecten kent, die binnen het koepelproject worden uitgevoerd. Hieronder wil ik ze graag allemaal even langslopen en de stand van zaken vertellen.

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer
De studiegroep bodembeheer is sinds voorjaar 2007 actief onder leiding van Antonissen Agrarisch Advies en DLV. In 2007 zijn er drie bijeenkomsten gehouden over bodembeheer, vanggewassen in de maïs en herinzaai in het voorjaar. Dit jaar is er een eerste bijeenkomst geweest bij Leo van Veldhoven. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn al eerder in nieuwsbrieven en op de site van HHH verschenen. Later dit jaar volgen nog twee bijeenkomsten en dan zit het programma voor de studiegroep vanuit het koepelproject er op.

Grondgebruikersbank
De grondgebruikersbank is niet nieuw voor de vereniging. De doelstelling van dit deelproject is om het areaal wat verloot kan worden, te vergroten en de organisatie van de grondbank te stroomlijnen. Het beoogde aantal hectares is inmiddels gerealiseerd, natuurlijk wordt er ook in de toekomst gekeken of het areaal nog verder uitgebreid kan worden. Een werkgroep met vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en natuurlijk onze vereniging is operationeel.

Bedrijfsnatuurplannen
Een ander deelproject binnen het koepelproject is het maken van functionele bedrijfsnatuurplannen. Dit zal uitgevoerd worden door Peter van Rijsingen, die vanuit zijn functie bij de ZLTO al vaak met dit bijltje gehakt heeft. Binnenkort hoort u hier meer over, maar mocht u nu al interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter: E-mail Peter van Rijsingen

Landschapsonderhoudsploeg
In mei is een bijeenkomst gehouden over het koepelplan, waar tevens de mogelijke aanpak van de landschapsonderhoudsploeg gepresenteerd werd door Wilfried Klein Gunnewiek van DLV. Hij heeft in het oosten van het land veel ervaring opgedaan met het opzetten en functioneren van zo’n ploeg, vandaar dat hij gevraagd is om dit ook voor HHH te doen.

De komende maand zult u hier meer van vernemen.
Al interesse: E-mail Wilfried Klein Gunnewiek

Voorlichtingsbijeenkomsten regeling agrarisch natuurbeheer
In januari 2008 heeft Peter van Rijsingen de eerste bijeenkomst hierover gehouden, waarover in de nieuwsbrief van februari al bericht is. Een tweede bijeenkomst volgt naar verwachting in oktober.

Cursus Boerenerf
De cursus ‘Het Boerenerf’ is in september 2007 van start gegaan en onlangs in juni afgesloten met een excursie naar Eynderhoof in Nederweert-Eind. De cursus is heel succesvol geweest met een enthousiaste groep deelnemers en interessante onderwerpen en inleiders. Wie alsnog meer wil weten over de inhoud van de cursus kan rondneuzen op de website van HHH of contact opnemen met Peter Kerkhofs of Ton van Dijk, die de cursus mede hebben opgezet.

Verbrede landbouw (quickscans, ondernemersplannen en arrangement)
Half juni hebt u van DLV een brief met een toelichting en een enquête gekregen met vragen betreffende eventuele plannen voor verbreding. Via dit deelproject kun u, met plannen over verbreding op het bedrijf, een quickscan laten maken om te toetsen of die ideeën haalbaar zijn en als dat zo is, een ondernemersplan op laten stellen. Ook is het de bedoeling om via een arrangement verschillende nieuwe en bestaande initiatieven in en rond Leenderstrijp te versterken. Op dit moment zijn ca. 15 ondernemers geïnteresseerd in de quickscan. Zij komen eerdaags bij elkaar. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Vic Boeren van DLV: E-mail Vic Boeren

Dit zijn alle deelprojecten van het koepelplan. Hier en daar staan al namen en mailadressen genoemd van de direct betrokkenen. Uiteraard kunt u bij vragen ook contact met mij opnemen: E-mail Martine Dellevoet

 Met vriendelijke groeten,             Martine Dellevoet, Projectleider koepelproject Hei, Heg en Hoogeind

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer

Volgens de afspraken in het Koepelplan staan er dit jaar nog twee bijeenkomsten op de rol.

De velddemonstratie grasland is op 22 oktober om 13.15 bij Sjaak Cardinaal aan de Strijperstraat 65. We bekijken de effecten van een goede graslandexploitatie op het bodemleven. Hierbij komen aan de orde; het vochtleverend vermogen, de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en het drainerend vermogen van de grond. Deze aspecten zijn rechtstreeks gekoppeld aan een optimaal bodembeheer.

Op 13 november sluiten we om 20.00 uur bij de Hospes dit tweejarig project af met een zesde bijeenkomst in de vorm van mini-symposium en evaluatie. Hiervoor worden de deelnemers aan deze aktiviteit persoonlijk uitgenodigd. Nadere informatie: Henk Antonissen  info@antonissen-advies.nl

Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Nieuwe leden       Graag willen we A. van Meijl als nieuw lid verwelkomen.

 (voor meer info over het lidmaatschap klik hier)

Van de penningmeester

Wilt u ons helpen de administratie snel in orde te krijgen door de contributie voor 2008 te voldoen? Ter herinnering: 10 € overmaken op het rekeningnummer van onze vereniging

Plattelandsvereniging HHH

1597.51.586   

 onder vermelding van   contributie 2008

Samenvatting Bijeenkomst Koepelplan op 26 mei, Café De Hospes

Martine liet aan de hand van een aantal sheets zien wat het koepelplan in grote lijnen inhield. Het ging over zowel de te verrichten prestaties (wat moet er na het koepelplan liggen) als de financiële onderbouwing (wie betaalt wat en waar gaat dat geld naar toe).

De financiële kant is complex omdat zowel in geld als uren gerekend wordt. Er is een verdeelsleutel over de deelprojecten aan de kostenkant maar ook de opbrengsten kant. Uiteindelijk moet alles goed kloppen anders wordt er niet betaald door de provincie, NCB-ontwikkeling..

Op dit moment zijn een aantal deelprojecten al in een ver gevorderd stadium. Enkele deelprojecten moeten nog opgestart worden.

 Na de presentatie was er een goede inhoudelijke discussie die de nodige verbeterpunten opleverde. Afspraken gemaakt:

  • Bestuur krijgt van de leden volmacht om het gevoteerde bedrag van het koepelplan te besteden.
  • De betalingen vinden pas plaats nadat de projectleider (en het bestuur)overtuigd is dat het projectplan / de opdracht naar tevredenheid verloopt.
  • Er komt een tweemaandelijkse rapportage in de vorm van een bijeenkomst met daarin de operationele en financiële voortgang in de maanden: september en november.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is op te vragen bij onze secretaris E-mail Fans Rutten

Het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Werkgroep Grondbank HHH

Deze werkgroep bestaat uit onze voorzitter Janus van Hooff, medewerker Staatsbosbeheer Jules Mol, medewerker Brabants Landschap Mari de Bijl, ecologisch adviseur HHH Roel Winters en bestuurslid HHH Henk Antonissen. De werkgroep is een initiatief binnen het Koepelplan met als doel een verdere professionalisering van de Grondbank. Inmiddels is de Grondbank HHH intermediair voor ruim 20 hectare grond. Op 10 september a.s. komt de werkgroep bijeen. Aan de orde komen onderwerpen zoals een optimaal gebruikersmodel voor de leden, inpassing van de natuurprestatie in het gebruikersmodel, hoe kan de communicatie tussen grondgebruikers en terreineigenaren worden verbeterd en is het nodig om in de toekomst een Stichtingsvorm te kiezen. Ook willen we een rondgang langs de percelen maken en evt. aanwezige problemen cq verbetermogelijkheden bespreekbaar maken. Grondgebruikers ontvangen hierover vooraf bericht. Heeft u vragen of opmerkingen laat het weten aan Janus van Hooff  (werkgroepcoördinator) E-mail Janus van Hooff of  Roel Winters, aanspreekpunt voor “veldvragen”: E-mail Roel Winters

Het professionaliseren van een grondbank is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Werkgroep Natuurwerk

Afgelopen seizoen is de werkgroep 5 zaterdagen in het veld actief geweest. Zo is er bij Peter Schoone een stukje houtwal afgezet. De boomgaard in de Riesten is afgewerkt. Het heike van Peer de Louw is wat verder opgeschoond van houtopstand. Ondertussen zijn 16 leden van de vereniging actief. Niet iedereen is bij elke bijeenkomst aanwezig. Toch zijn we altijd met een leuke ploeg die ook echt wat gedaan kan krijgen. Ook zin om mee te doen? Graag even contact met E-mail Roel Winters  opnemen.

Ook komend seizoen zal er weer een aantal zaterdagen gewerkt worden.
We beginnen op zaterdag 1 november met de Nationale Natuurwerkdag. Samen met Staatsbosbeheer organiseert onze werkgroep Natuurwerk deze landelijke dag voor Leenderstrijp.  Bijeenkomst: om 10.00 bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Heerstraat in Leenderstrijp Voor koffie, soep en broodjes wordt op deze dag gezorgd. Geef je op!

Op de Nationale Natuurwerkdag werken duizenden mensen in het landschap. Afgelopen jaar waren we met ruim 50 personen werkzaam in de Riesten.

Strabrechtse Heidedag, zondag 17 augustus

Ook dit jaar is onze vereniging aanwezig met de nieuwe algemene Banner van HHH op de heidedag. Deze vindt plaats op de Plaetse te Heeze. (Einde van de Rul aan de rand van de Strabrechtse heide).
Dit jaar willen we ook onze leden met een bedrijf ‘vertegenwoordigen’. Hebt u promotiemateriaal en wilt u die daar gepresenteerd hebben?

Meer informatie:  E-mail Peter Kerkhofs

Website Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind

Onze website staat weer in de belangstelling. Op dit moment in de tip 20 van de beste websites in Noord-Brabant. U kunt ook stemmen op onze website: WWW.Brabantinternettop25.nl

 Volgende activiteiten voor in uw agenda voor 2008:

Zondag, 17 augustus, 10.00-16.00         Strabrechtse Heidedag Heeze

Woensdag, 22 oktober                           Veldbijeenkomst grasland: Sjaak Cardinaal.

Oktober, (nog te plannen)                     Voorlichtingsbijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer.

September, (nog te plannen)                 Koepelplan voortgang

Zaterdag, 1 november, 10.00                 Nationale Natuurwerkdag

Woensdag, 5 november, 20.30               Najaarsvergadering + Voordracht een onzer leden

Donderdag, 13 november, 20.00            Afsluiting cursus Optimalisatie Bodembeheer

November, (nog te plannen)                  Koepelplan voortgang

Woensdag, 10 december, 20.30             Lezing ongedierte bestrijding

Voorjaar 2009: Speciale lezing over teken en ziekte van lyme. Nadere informatie in de volgende nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van 2008 komt in de maand:

November

Geef een reactie