Nieuwsbrief 2008 Zomer

Nieuwsbrief mei 2008  Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind    

[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website]

Van de voorzitter

Onze Plattelandsvereniging telt een aantal werkgroepen. Zij zijn de handen en voeten waarmee onze vereniging haar doelstellingen probeert te realiseren. Het bestuur wil die werkgroepen in het zonnetje zetten. Tenslotte wordt er belangeloos gewerkt, vaak met veel plezier, en zeker met trots als de resultaten zichtbaar worden.

Niet altijd realiseert men dat er op de achtergrond een aantal mensen zich inzetten om een activiteit te laten slagen. Soms lijkt het zelfs of we het met zijn allen heel normaal vinden dat mensen zich belangeloos inzetten. Natuurlijk is dat niet het geval.

Eind vorig jaar heeft het bestuur besloten om jaarlijks een ‘vrijwilliger van het jaar’ uit de werkgroepen te benoemen. Op deze wijze wil zij haar waardering voor alle deelnemers in werkgroepen uitspreken maar jaarlijks een persoon in het bijzonder.

Onze webmaster, Erik van Asten, is de eerste vrijwilliger die deze onderscheiding te beurt valt. Erik is naast webmaster van onze veel bekeken website, ook actief in verschillende werkgroepen.  (voor meer informatie over de website klik hier)
foto Bennie v Hooff
Erik (links) ontvangt uit handen van onze voorzitter Janus een cadeaubon en een fles wijn.

Bij de volgende nieuwsbrief zal de zomer zijn hoogtepunten al gepasseerd zijn.
Rest mij u een aangename zomer te wensen: veel mooi weer maar op zijn tijd ook een flinke bui.

Uw voorzitter   Janus van Hooff

Verslag derde velddemo op vrijdag 18 april 2008

Ruim 30 belangstellenden kwamen naar het deels omgeploegde grasland van Leo van Velthoven. Deze opkomst was prima vooral omdat veel leden voor het eerst dit jaar kans zagen om ook hun eigen veldwerk te doen.

Het voormalige weiland aan de Jansborg in Leende lag klaar om te bekalken en in te zaaien.

Bestaand grasland opnieuw inzaaien mag sinds een paar jaar uitsluitend tussen 1 februari en 10 mei. Bij het later onderwerken bestaat er gevaar dat door mineralisatie van de zode na het groeiseizoen stikstof uitspoelt naar het grondwater.

Door onze eigen leden t.w. Peter de Louw, Johan van Weert, Willy de Beer, Wijnand Snoeijen, Sjack Hulsen, Eric van der Paalen en natuurlijk Leo van Velthoven werd een voortreffelijke demonstratie verzorgd.

Rode draad: met zo min mogelijk bewerken en berijden van de grond blijft de bodemstructuur behouden en kan de natuurlijke kracht van de grond optimaal worden benut.

Na een gezellige pauze in het clubhuis van het Strijpse Gilde verzorgt door Tinus van den Berg werd ter afsluiting een bezoek gebracht aan het proefveld achter de molen van Frans Hagenaars. De groenbemesters hadden hun werk gedaan door de stikstofrestanten van afgelopen herfst de winter over te tillen. Het onderzaaien van gras in de maïs slaagde slechts deels omdat de schaduwwerking van de maïs te groot bleek voor de meeste grasrassen. Het bodemvriendelijk zaaiklaar maken voor de snijmaïsteelt kwam uitvoerig aan de orde.

Met een afsluitend dankwoord van onze voorzitter Janus keerden de bijgeschoolde aanwezigen tevreden huiswaarts.

Werkgroep Optimalisatie Bodemvruchtbaarheid,   Henk Antonissen
(voor meer info over dit onderwerp klik hier)

 Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Nieuwe leden

Graag willen we de nieuwe leden verwelkomen.

Hr. P. Beelen
Hr. A. Bax
Hr. J. Verhoeven
(voor meer info over het lidmaatschap klik hier)

Wandeling Staatsbosbeheer

Vorig jaar heeft onze partner Staatsbosbeheer de voorjaarslezing voor haar rekening genomen. Tijdens deze lezing heeft Jap Smits met zijn collega’s onze vereniging uitgenodigd om ook een kijkje op de ecologische snelweg te komen nemen. Tijdens de wandeling hopen we ook de nachtzwaluw te horen en te zien: een belevenis apart!

De wandeling is gepland op woensdag 7 mei. Als het echt slecht weer is wordt de wandeling op 14 mei gehouden: Als het 7 mei niet doorgaat krijgt u in de vooravond  een mailtje (als uw emailadres bekend is).

We verzamelen op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Heerstraat (schuin tegenover de voormalige brandtoren). Om 19.00 start de wandeling.
(voor meer info op deze website  klik hier)

Nieuwe werkgroep: Werkgroep Jaarprogramma

Zoals op de voorjaarsvergadering toegelicht is er een werkgroep jaarprogramma opgericht met als doel het aanbieden en organiseren van lezingen of andere bijeenkomsten in het winterseizoen bestemd voor de leden van de plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind. De onderwerpen die aan bod komen dienen betrekking te hebben op de doelstellingen van onze plattelandsvereniging.

De lezingen kunnen verzorgd worden door de partners van onze vereniging zoals SBB, Vogelwerkgroepen, WBE, Waterschap, ZLTO enz. maar ook leden worden uitgenodigd om lezingen of activiteiten te verzorgen.

De werkgroep zal samen met het bestuur ook activiteiten buiten het jaarprogramma op elkaar afstemmen zodat er geen dubbele agenda’s ontstaan. Verder probeert zij rekening te houden met activiteiten van andere verenigingen in het dorp.

Wij nodigen de leden uit om ideeën over lezingen en andere activiteiten door te geven aan een van de leden van de werkgroep zodat deze tijdig een jaarprogramma kunnen samenstellen.

De leden van de werkgroep zijn:

Peter Schoone, Kees van de Sande, Eric van der Paalen en Adrie Staals

 Enkele ideeën zijn: boerendag, lezing over tekenziekte, uilenwerkgroep, ongediertebestrijding, excursie naar waterszuiveringsinstallatie, proefstation varkens etc.

 Namens de werkgroep Adrie Staals

(voor meer info over het jaarprogramma  klik hier)

Bijeenkomst met Waterschap de Dommel

Tijdens de voorjaarslezing wordt jaarlijks een van de partners van onze plattelandsvereniging uitgenodigd om zich te presenteren aan de leden. Op 6 maart werd door de heer Wim Hoeben, gebiedsmanager Boven Dommel van Waterschap De Dommel de lezing verzorgd voor ruim 30 leden.

Wim gaf een duidelijk betoog en ging daarbij de discussie niet uit de weg. Ook gaf hij duidelijke uitleg over zaken van het waterschap zoals structuur van de organisatie, geldstromen, samenwerkingsverbanden, meandering van de Strijper Aa, waterberging, bedrijfswaterplannen en andere toekomstplannen waar ons gebied mee te maken zal krijgen.(voor meer info op deze website  klik hier)

Belangrijkste  kernpunten uit de algemene ledenvergadering

foto Bennie v Hooff
Een gedeelte van het bestuur tijdens de ledenvergadering

  • De contributie voor het verenigingsjaar 2009 wordt 15 Euro.
  • Er komt een aparte bijeenkomst over het koepelplan.
  • Erik van Asten kreeg als vrijwilliger van het jaar een cadeaubon en een fles wijn.
  • De kascontrole heeft alles goed bevonden.
  • Er zijn nu 9 werkgroepen / commissies actief. Iedere werkgroep rapporteerde de voortgang.>>Het complete jaarverslag zal via E-mail ter beschikking gesteld worden aan de leden.<<
  • Na de pauze hielden ons lid Willy de Beer en Theo Ketels van Agerland. een erg interessante lezing over de aardappelteelt.
    foto Bennie v Hooff
    Willy de Beer en Theo Ketels

Werkgroep Grondbank: verloting percelen Staatsbosbeheer

De oppervlakte in beheer bij de grondbank van Hei, Heg & Hoogeind werd wederom uitgebreid met 6 hectare. Hiermee komt de totale oppervlakte op bijna 17 hectare. Het betreft twee percelen van Staatsbosbeheer achter de Mariahoeve aan de Valkenswaardseweg. Verloting vond plaats in 2 blokken van 3 hectare. De grond mag worden gebruikt voor de teelt van gras, gras/klaver of graan. De natuur/kruidenrand van 5 meter breed wordt dit jaar achterwegen gelaten gezien de te verwachten grote onkruiddruk.
(voor meer info op deze website  klik hier)

Van de werkgroep PR&C

De werkgroep PR&C wil het bestuur bedanken voor de inzet die ze ook het afgelopen jaar hebben laten zien. Het koepelplan neemt veel tijd in beslag maar gaat nu echt zijn beslag krijgen. (voor meer info op deze website  klik hier)

Volgende activiteiten voor in uw agenda voor 2008:

Woensdag, 7 of 14 mei, 19.00    Wandeling Staatsbosbeheer

Woensdag, 5 november, 20.30   Najaarsvergadering
(voor meer info op deze website  klik hier)

Geef een reactie