Nieuwsbrief 2008 Lente

Nieuwsbrief februari 2008  Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind    

[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website]

Van de voorzitter
De agenda voor 2008 wordt steeds verder gevuld. Onze werkgroepen zijn druk bezig om onze vereniging verder op de kaart te zetten.

U bent van de vereniging gewend dat er in de herfst en winter enkele lezingen en bijeenkomsten voor onze leden worden georganiseerd.
Daarvoor hebben we een werkgroep opgericht met een ‘brede’ vertegenwoordiging van onze leden. Erik van der Paalen, Kees v.d. Sande, Peter Schoone en Adrie Staals zijn bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zij vormen de werkgroep Jaarprogramma van onze vereniging.
Ook is er een werkgroep Grondbank opgericht. In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag van de oprichting.
Zoals het er nu uitziet zal op 7 maart de eerste lezing van dit jaar plaatsvinden, gegeven door: Waterschap de Dommel, een van onze partners.
Mag u niet missen!

Uw voorzitter Janus v Hooff

Nieuwe leden
Graag willen we de volgende nieuwe leden verwelkomen.
Jos Simkens
Henk Weyde
Frans Smeijers

Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem
Op donderdag 17 april as vanaf 13.00 uur organiseert HHH de vierde bijeenkomst bodemkunde in het kader van het Koepelplan.
Het betreft een veldbijeenkomst (demo) waarbij aspecten  van graslandvernieuwing in het voorjaar aan de orde komen.
De tweede helft van de middag gaan we kijken naar de resultaten van de in de afgelopen herfst ingezaaide vanggewassen.
Ook een optimale zaaibedbereiding en inzaai van snijmaïs wordt gedemonstreerd.

Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Cursus Boerenerven
We zijn met bijna dertig deelnemers halverwege de cursus boerenerven. Fruit en Fruitbomen vormden het onderwerp van de cursusavond verzorgt door ons verenigingslid Jan Bertens. De titel van de avond was Fruit van A tot Z. Het was een zeer geslaagde avond waarbij Jan met plaatjes
en voorbeelden de zaken uitlegde.

De Cursus Boerenerven is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling.

Lezing door Waterschap de Dommel
Zoals het er nu uitziet zal op donderdag 7 maart een lezing gehouden worden door Waterschap de Dommel. U ontvangt t.z.t. nog een uitnodiging.

Voorlichtingsbijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer.

Er bestaan een aantal regelingen met mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden tegen een vergoeding binnen de agrarische bedrijfsvoering. De bekendste is de PSAN: Provinciale Subsidie Agrarisch Natuurbeheer.
Peter van Rijsingen hield over dit onderwerp op maandag 7 januari een interessante lezing voor ca. 40 leden van onze vereniging en leden van de ZLTO afdeling Kempen Zuidoost.
In de lezingen werden de mogelijkheden van de regeling uiteengezet. Met een aantal rekenvoorbeelden werden tevens de financiële
voor- en nadelen tegen elkaar afgezet. Uit Peter zijn voorbeelden bleek dat het niet altijd eenvoudig is de afweging correct te maken.
In het najaar zal er waarschijnlijk nog een bijeenkomst zijn over dit onderwerp.

De voorlichtingsbijeenkomst Agrarisch Natuurbeheer is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling.

Grondbank : verloting 6 hectare
De oppervlakte in beheer bij de grondbank van Hei,Heg & Hoogeind wordt wederom uitgebreid met 6 hectare.
Hiermee komt de totale oppervlakte op bijna 17 hectare. Het betreft een perceel van Staatsbosbeheer achter de Mariahoeve nabij de Valkenswaardseweg.\
Verloting vindt plaats in 2 blokken van 3 hectare. Verkaveling en ontsluiting zijn goed. De grond mag worden gebruikt voor de teelt van gras,
gras/klaver of graan met een natuur/kruidenrand van 5 meter breed. De uitgifte vindt plaats middels een contact van voorlopig 1 jaar.
De pachtprijs is vastgesteld op 80 € per ha excl. 50% van de waterschapslasten.
Verloting zal plaatsvinden tweede helft van februari bij café De Hospes.
Gegadigden (volgens reeds afgesproken criteria) ontvangen hiervoor nog apart bericht.

Grondbank: oprichting werkgroep
Omdat de grondbank steeds meer aansturing en overleg vereist is onlangs besloten een werkgroep op te richten. De taak van deze werkgroep is:

–          bevorderen overleg tussen terreinbeheerders en grondgebruikers

–          uitwisselen van kennis en ideeën tussen betrokken partijen

–          realiseren van een aanspreekpunt tbv handhaving en ontheffing

–          initiatieven nemen voor een optimaal gebruik waarbij natuur- en landbouwkundige doelen zoveel mogelijk samengaan.

–          opzetten van een natuurprestaties systeem bij loting van de percelen.

Voorlopig hebben in de werkgroep / stuurgroep zitting genomen : Jules Mol (SBB), Janus van Hooff (voorzitter HHH), Frans Maas (lid HHH),
Roel Winters (ecologisch adviseur HHH), Henk Antonissen (bestuurslid HHH) en Mari de Bijl (Brabants Landschap).

Mari heeft aangegeven onze vereniging een warm hart toe te dragen.
Door zitting te nemen in de werkgroep wil hij graag een uitwisseling van ervaringen. Voorlopig heeft Brabants Landschap geen gronden die ze in zal brengen.

De oprichting  van een grondgebruikersbank  is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Ledenvergaderingen 2008

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 2 april.
De najaarsvergadering op woensdag 5 november.

Beide worden gehouden bij café De Hospes op Leenderstrijp. Aanvang 20.30 uur.

Een uitnodiging en de agenda volgen. 

Promotie website voor onze leden

Onze toemalige (tot 1-1-2020) website www.Hei-Heg-Hoogeind.dse.nl staat met bezoekersaantallen (bijna 150.000 in 2007) op de tweede plaats
op het internet platform www.dse.nl.
U, als lid van onze vereniging, kunt uw website gratis promoten door een linkverwijzing op onze website te laten plaatsen.
Stuur daarvoor uw gegevens naar onze webmaster Erik van Asten
Wij gaan er vanuit dat u als tegenprestatie op uw website ook een linkverwijzing maakt naar onze website.

Geplande activiteiten voor in uw agenda voor 2008:

  • Zaterdag, 9 februari                              Agrarisch land project
  • Woensdag, 20 februari                           Cursus boerenerven, lesavond 5
  • Zaterdag, 2 maart                                 Opschoning hoogstamboomgaard
  • Donderdag, 6 maart                               Lezing Waterschap
  • Woensdag, 2 april                                  Algemene Jaarvergadering
  • Donderdag, 17 april                               Voorjaarsbijeenkomst Studiegroep Bodem
  • Woensdag, 20 april                                Cursus boerenerven, lesavond 6
  • Woensdag, 5 november                          Najaarsvergadering

Geef een reactie