Predatieonderzoek weidevogels  2004

Predatieonderzoek weidevogels  2004

Bestrijding vos en kraai is niet dé oplossing voor weidevogels.
Het blijkt dat kraai en vos lang niet zo’n belangrijke rol spelen bij de achteruitgang van weidevogels in Nederland als vaak wordt aangenomen. Het aantal diersoorten dat eieren of kuikens eet is groot, en geen enkele soort springt er echt uit als hoofddader. Bestrijding van enkele soorten roofdieren zal dan ook lang niet overal leiden tot een toename van het aantal weidevogels. Zelfs als de bestrijding zou lukken, zouden andere factoren een herstel in de weg staan. Het openhouden van het landschap en een aangepaste agrarische bedrijfsvoering zijn daarom minstens zo belangrijk.

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Alterra en Landschapsbeheer Nederland hebben een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand. (OOK IN LEENDE, webbeheerder)
Aanleiding hiervoor zijn de soms heftige discussies over de oorzaken van de achteruitgang bij weidevogels, waarbij predatie steeds vaker als de hoofdoorzaak wordt genoemd. Bij die discussies ontbrak tot dusver kennis over de betekenis van predatie voor weidevogels en vooral over de daders. Gebleken is dat verliezen van legsels door predatie in de loop der jaren inderdaad zijn toegenomen, maar dat tegelijkertijd ook verliezen door agrarische activiteit toenamen.
Niet zeker is of dat ook voor kuikens geldt, maar dat lijkt wel waarschijnlijk.

Voor het volledig verslag van dit onderzoek, waarbij ook de resultaten van Leende staan vermeld, kunt u terecht op de website van SOVON Vogelonderzoek Nederland,:

Downloads op de website van SOVON:
Samenvatting predatie bij weidevogels (pdf, 1.475kb) download
Predatie bij weidevogels (pdf, 9.351kb) download
Bijlagen bij Predatie bij weidevogels (pdf, 6.437kb) download

 

Geef een reactie