Precisiebemesting

 Injectie van stikstof met een spaakwielbemester
 Leende,     locatie Jansborg juni 2008


Precisiebemesting  (Injectie van stikstof met een spaakwielbemester)

Precisiebemesting (Injectie van stikstof met een spaakwielbemester)


Inleiding

Onderstaande informatie is afkomstig van verschillende bronnen (zie bronvermelding) met aanpassingen en toevoegingen van de webbeheerder

Door kunstmest niet langer in korrelvorm te strooien, maar in vloeibare vorm te injecteren, kan mogelijk de stikstofbenutting en de opbrengst van grasland verhoogd worden. Deze veronderstelling is gebaseerd op internationaal onderzoek, positieve praktijkervaringen en theoretische bespiegelingen.

Tot dusver had het gebruik van vloeibare kunstmest meestal een lagere benutting tot gevolg. Oorzaak hiervan was de bovengrondse toediening,
waarbij veel stikstof verloren ging door ammoniakvervluchtiging. Door te injecteren zouden deze verliezen nu tot het verleden moeten horen,
en zouden de mogelijke voordelen van vloeibare bemesting aan het licht moeten kunnen komen.

Een betere benutting van toegediende kunstmest is zowel gunstig voor de veehouder als voor de maatschappij.
Niet alleen kunnen de bemestingskosten dalen, maar ook de milieubelasting kan geminimaliseerd worden. Daarnaast vergroot een hogere
benutting de bemestingsruimte binnen de wettelijke normen; bij een 10% betere benutting wordt een norm van 200 kg stikstof
uit kunstmest feitelijk opgerekt tot 220 kg, terwijl tegelijkertijd eventuele verliezen sterk afnemen.


Techniek
Het toedienen van vloeibare kunstmest gebeurt door middel van injectie in de grond. Hiervoor zijn speciale injectiewielen ontwikkeld.
Deze prikken gaatjes in de grond en geven in de grond een beetje kunstmest af.  De injectiewielen prikken elke 18 cm in de bodem.

Zodra een injectiepen in de bodem prikt wordt er onder lichte druk een kleine hoeveelheid kunstmest (of een andere vloeistof) in de bodem gebracht.
Door de verdeelnaaf in de wielen komt er alleen vloeistof uit de injectiepen als deze naar onder is gericht.
De totale werkbreedte bij deze machine is 12 meter.


Een groot bijkomend voordeel van deze techniek is dat op deze manier de grond ook wordt belucht. Verder krijgen de planten door deze manier van bemesten een verbeterd wortelstelsel, wat een hogere opname van voedingsstoffen geeft en uiteindelijk een hogere opbrengst tot resultaat heeft.


Toepassingsmogelijkheden
De spaakwielbemester kan in alle teelten worden toegepast voor het toedienen van vloeibare kunstmest.
Ook kunnen eventueel andere vloeistoffen in de bodem worden gebracht, zoals insecticiden, herbiciden, water, enz.


Bemesting precies op maat met GPS

Rechts op op de voorgrond de gps apparatuur die in verbinding staat
met een pc in de cabine van de machine en uiteraard met satellieten

Om zo min mogelijk te overlappen is de trekker uitgerust met G.P.S.
Indien er een hogere precisie nodig is dan welke GPS kan bieden wordt ook wel DGPS gebruikt.

Dit systeem voor plaatsbepaling stuurt de trekker naar de juiste plek op het land naast de vorige werkgang. Dit zonder enige overlap of onderbreking.

Deze bemestingsmachine kan met behulp van GPS-techniek diverse meststoffen per vierkante meter nauwkeurig aan de grond kan toedienen.
De hoeveelheid meststof is afhankelijk van de toestand van de grond ter plekke en het te telen gewas.  De zelfrijdende bemestingsmachine staat continu in verbinding met een PC. Deze PC geeft, per plek waar de tractor zich bevindt, steeds precies aan hoeveel er moet worden bemest.
De PC bepaalt deze hoeveelheid aan de hand van voor afgenomen grondmonsters. Het perceel krijgt op elke plek exact die bemestingsgift die nodig is voor de groei van de plant op die bewuste plek. Dit zorgt niet alleen voor lagere bemestingskosten en een optimale opbrengst voor de teler, maar voorkomt ook de uitspoeling van meststoffen naar het grondwater.
‘Het ultieme doel is de ontwikkeling van een machine die aan het blad ziet hoeveel bemesting de plant nodig heeft en de noodzakelijke bemesting ook direct verstrekt’,


Machine

Eigenaar: M. Schoonen Veldhoven Noord-Brabant Nederland

 • Producent machine:  Veenhuis
 • Type: VTT300  111GEN
 • Distributeur / verdeler:  injectiemethode middels spaakwielbemester
 • Werkbreedte: 12 meter
 • Pomp:  vacuum compressor
 • Constructie:  zelfrijdende bemester
 • Volume tank:  10.000 liter
 • Banden:  1050×32

  De zwenkarmen kunnen automatisch ingeklapt worden.
  Klaar voor het rijden over de openbare weg.


De chauffeur in zijn cabine, omgeven door elektronica en pc systemen

Onderzoek van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR

Bericht afkomstig van de website van Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR

“Injectie van stikstof met een spaakwielbemester gaf in 2007 op grasland een stijging van de totale jaaropbrengst van 9% vergeleken met het gebruikelijke korrelstrooien. De eiwitopbrengst steeg met 20%. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door de Animal Sciences Group van Wageningen UR en gefinancierd door het Productschap voor Zuivel te Zoetermeer. De hogere stikstofopname is het gevolg van lagere verliezen en
mogelijk een hogere mineralisatie van bodemstikstof. Voor de praktijk zou injectie direct voordeel kunnen hebben.
Het onderzoek wordt dit jaar (2008) voortgezet.

Blijvend grasland op zandgrond werd bij oplopende stikstofniveaus tot vier keer opeenvolgend bemest met de veel gebruikte kunstmest ammoniumnitraat, zowel in korrelvorm als in vloeibare vorm. Injectie van 190 kg stikstof per hectare (70, 50, 40 en 30 kg N/ha voor de 1e t/m 4e snede) gaf op jaarbasis een toename van de totale opbrengst van 13,1 tot 14,3 ton drogestof per hectare (+9%).
De eiwitopbrengst nam toe van 2,0 tot 2,4 ton per hectare (+20%), en de schijnbare stikstofbenutting van 85% tot 115% (+36%).
Omdat eenzelfde meststof gebruikt werd, kan deze toename toegeschreven worden aan de nieuwe methode van toedienen.
Injectie gaf zowel een hogere directe werking als ook een hogere en langere nawerking van de bemesting. Vergeleken met het korrelstrooien
kon een gelijke drogestofopbrengst gerealiseerd worden bij een 42 kg lagere stikstofgift. Deze besparing kon gerealiseerd worden door de
stikstofgift van de tweede, derde en vierde snede met ongeveer 35% te verlagen. De eiwitopbrengst was dan echter nog steeds hoger (+5%)
dan bij het gebruik van korrels.

De hogere stikstofopname is een gevolg van lagere verliezen door vervluchtiging en uitspoeling. Daarnaast wijst een benutting van meer dan 100% (115%) op aanzienlijke mineralisatie van bodemstikstof. Deze mineralisatie kan echter zowel optreden na korrelbemesting als na injectie.
Nog niet bekend is of door injectie de hoeveelheid mineralisatie toeneemt. Daarom zullen de proefveldjes van 2007 dit jaar worden onderzocht op resteffecten.
Verder wordt het onderzoek herhaald op een zware kleigrond in Friesland, en wordt naast ammoniumnitraat (50% ammonium, 50% nitraat) nu
ook bemest met een 75 en 100% vloeibare ammoniummeststof. Dit jaar zal evenals in 2007 voor injectie van de kunstmest gebruik gemaakt
worden van een spaakwielbemester, ter beschikking gesteld door Duport B.V. uit Dedemsvaart.

Het bovenstaande onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap voor Zuivel, als onderdeel van hun missie om zowel de duurzaamheid
als de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren. Een hogere benutting van kunstmest leidt niet alleen tot lagere bemestingskosten, maar ook tot minimale verliezen naar het milieu. Hierdoor is er sprake van winst voor zowel de ondernemer als voor de maatschappij.”
Einde bericht van de website van Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR.

Over de positieve effecten van deze bemestingsmethode zijn, zoals te verwachten was, ook hier de meningen weer verdeeld.

De Minerale Meststoffen Federatie (MMF) heeft naar aanleiding van dit onderzoek een “tegen” persbericht uitgegeven

Bronvermelding

www.precisiebemesting.nl m schoonen veldhoven
www.asg.wur.nl
www.precisielandbouw.web-log.nl
www.library.wur.nl
www.kennisakker.nl

Geef een reactie