Sint Janskapel, Tekstbord

Ter informatie is, door het Strijper Gilde “St. -Jan Baptista Leende-Strijp” ,
de volgende tekst in de kapel neergehangen: (letterlijke vertaling)

Sint Janskapel

In 1973 en in 1999 gerestaureerd door het Gilde St.-Jan Baptista Leende-Strijp
Sint Jan de Doper                                                    (24 juni: geboorte – 29 augustus: onthoofding)
De trouw eenmaal aan God beloofd,

Mag noch verraden, noch geschonden,

En mocht geen andere weg gevonden,

God helpe ons, koste het mijn hoofd !

Door prediken in de woestijn en dopen van volgelingen bereidde hij de komst van de Messias voor. Hij doopte in het jaar 30 ook Jezus zelf in de Jordaan. Bescheiden was hij, ‘niet waardig de schoenriem los te maken van Hem die sterker is dan ik’. Hij wees Jezus aan als het Lam Gods, de Verlosser.

Toen hij koning Herodes Antipas diens onwettig samenwonen met Herodias verweet, werd hij gevangen genomen. Als beloning voor de verleidelijke dansen door Herodias’ dochter Salome kreeg zij, op influistering van Herodias, nog tijdens het feest, Johannes’ hoofd op een schotel.

Het Gilde St.-Jan Baptista en de St.-Janskapel
De oudst bekende bronnen over de kapel maken in 1440 melding van een ‘Sent Jans Capelle’. De oudste afbeelding stamt uit 1739 en is een tekening gemaakt door J. de Beijer. Deze afbeelding toont een ruïne van een gebouw dat veel groter was dan de huidige kapel. De verwaarlozing tijdens de protestantse overheersing wordt als oorzaak van de slechte staat genoemd. Omstreeks 1850 werd de bouwval gesloopt en werd de huidige kapel gebouwd.

Het schuttersgilde St.-Jan Baptista is in 1645 ontstaan uit een broederschap. Uit dat jaar stamt een reglement, destijds ‘Carte’ genaamd, dat in 68 artikelen onder meer het doel van het gilde beschrijft. Uit het openingsartikel blijkt de hechte band tussen gilde en kapel. Aan de graaf van de Heerlijkheid Heeze-Leende wordt vergunning (toestemming) gevraagd:

“…om op te richten een nieuw gulde uuyt liefden en eendracht van St.-Jan Baptista rustende in der parochie van Leende tot Strijp in St.-Jans kapelle die oirsaecke waerom wij gerne souden oprichten dese schutterie omdat een yegelijck tot liefden en eendracht soude tot malcanderen dragen…”

Sint Jansschotel
Er was een houtsculptuur van vóór 1645 in de kapel aanwezig, die het droevige lot uitbeeldde dat Sint Jan de Doper onderging. Deze is echter in 1975 uit de kapel ontvreemd. Ook een nieuwe houtsculptuur werd in 1982 gestolen. In 1985 werd door J.C. de Groot een tweede schotel gesneden, welke door Max Farjon werd beschilderd. Hiervan is een afgietsel in de kapel aanwezig.

Sint Jansviering
De feestdag van de schutspatroon wordt door de Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Op initiatief van het Gilde St.-Jan Baptista Leende-Strijp wordt sinds 1962 op 24 juni een Heilige Mis in de open lucht gehouden. Tijdens deze Eucharistieviering worden de door de gelovigen meegebrachte Sint Janstrossen gezegend.

Sint Janstros
De Sint Janstros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloemen. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten en om geluk en gezondheid te brengen aan diegene die achter de tros hun heil zoeken.

Zo’n tros bestaat uit Sint Janskruid, noteblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem, margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer toegevoegd.

De glas-in-loodramen
Sinds 24 juni 2004 wordt de St.-Janskapel opgefraaid met glas- en loodramen, welke zijn vervaardigd door glazenier Harrie Verhoeven naar een ontwerp van Max Farjon.

De afbeeldingen op de ramen volgen uit handelingen en uitspraken van St.-Jan de Doper zoals deze in de Bijbel beschreven zijn.

Linker raam:

Centraal:             “…ik doop u met water, maar er komt Iemand, die sterker is dan ik…” (Lucas, 3:16)

Onder:                 “… en (Jezus) liet zich in de Jordaan door Johannes dopen…” (Marcus, 1:9)

Recher raam:

Centraal(*):          “…Hij richtte het oog op Jezus die voorbij kwam en sprak: Zie, het Lam Gods…” (Johannes Evangelist, 1:36)

Onder:                 “…Hij sprak: ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukte, de stem van iemand die roept in de woestijn;
Maakt de weg recht voor den Heer!…” (Johannes Evangelist, 1:21)

 

(*) Het Lam is afgebeeld op een boek naar uitspraken van een andere Johannes die in een visioen het Lam de zeven zegels van een geheim boek zag openen (Openbaringen van Johannes, 5 t/m 8). De afbeelding van een Lam op een boek komt door de eeuwen heen voor in allerlei religieuze afbeeldingen. Ook op een hoofdvaandel uit 1890 van het Gilde St.-Jan Baptista is deze afbeelding te zien. Zo symboliseert dit raam tegelijkertijd de eeuwenoude band tussen St.-Janskapel en voornoemd schuttersgilde.

Einde tekstbord van Strijper Gilde “St. -Jan Baptista Leende-Strijp

Geef een reactie